Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Έργο Ενδυνάμωσης Διοικητικής Ικανότητας
Έργο Ενδυνάμωσης Διοικητικής Ικανότητας
Ταυτότητα του Έργου
Υλοποίηση του Έργου
Στόχοι
Αποτελέσματα Έργου και Επίτευξη Στόχων
Εισηγήσεις
Αποτελέσματα του Έργου
Ειδικές δραστηριότητες του έργου