Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Ενωση - Εναρμονιστικές Νομοθεσίες

(α) Κανονισμοί περί ευκολιών υποδοχής και απαγόρευσης απόρριψης στη θάλασσα αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (ΚΔΠ 771/2003). Οι Κανονισμοί αυτοί τέθηκαν σε ισχύ την 1.5.2004.

(β) Νόμος αναφορικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για πλοία κατά τον κατάπλου σε ή/και απόπλου από λιμένες της Δημοκρατίας (155(Ι)/2003). Ο Νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ την 1.5.2004.

(γ) Νόμος που προνοεί για τον καθορισμό εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών ασφαλούς φόρτωσης και εκφόρτωσης των φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην (Ν. 28(Ι)/2004). Ο Νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ την 1.5.2004.

(δ) Η Αρχή συμμορφούμενη με σχετική απόφαση του Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων ετοίμασε και προώθησε σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς δικαιωμάτων έτσι ώστε τα δικαιώματα για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ομοειδών αγαθών να είναι τα ίδια. Οι κανονισμοί αυτοί τέθηκαν σε ισχύ την 1.5.2004 (ΚΔΠ488/2004, ημερ. 30.4.2004). Οι εν λόγω κανονισμοί τροποποιήθηκαν με την ΚΔΠ 322/2006 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 28.7.2006.

(ε) Με βάση σχετική πρόνοια των Κανονισμών περί ευκολιών υποδοχής και απαγόρευσης απόρριψης στη θάλασσα αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (ΚΔΠ 771/2003) η Αρχή προώθησε σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς αναφορικά με τα δικαιώματα ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων. Οι εν λόγω κανονισμοί δημοσιεύτηκαν στην Ε.Ε. της Δημοκρατίας της 30.12.2004 οπότε και τέθηκαν σε ισχύ (ΚΔΠ 877/2004). Οι εν λόγω Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με την ΚΔΠ 161/2006 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 7.4.2006.

(στ) Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι από την 1.7.2004 τα κυπριακά λιμάνια, αφενός μεν έχουν συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του ISPS Code του ΙΜΟ καθώς επίσης με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2003/0089 ( COD ) που υιοθετεί τις πρόνοιες του ISPS Code , και αφετέρου έχουν πιστοποιηθεί σχετικά. Σχετικός είναι και ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Ο εν λόγω Κανονισμός έχει ενταχθεί στην εθνική μας νομοθεσία από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας με τον νόμο 52(ΙΙΙ)/2004 – Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (Κυρωτικός) και περί συναφών θεμάτων (τροποποιητικός) Νόμος του 2004.

(ζ) Ο περί εμπορικής ναυτιλίας (κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης σχετικά με την κυκλοφορία των πλοίων) Νόμος του 2004 (Ν. 131(Ι)/2004). Μερικά άρθρα του νόμου αυτού αφορούν την Αρχή όπως τη δημιουργία καταφυγίων, VTMIS , VTS . Ο Νόμος αυτός έγινε από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας στα πλαίσια της εναρμόνισης με την οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(η) Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων. Προωθείται η ένταξη της εν λόγω οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία.