Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Ευρωπαϊκή Ενωση - Προγράμματα / Χρηματοδοτήσεις
Ευρωπαϊκή Ενωση - Χρηματοδοτήσεις

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στα πλαίσια της προσπάθειας της Αρχής να ενημερώσει τη λιμενική βιομηχανία της Κύπρου σε θέματα που την ενδιαφέρουν η Αρχή έχει διοργάνωσε σε συνεργασία με το ΤΑΙΕΧ σχετικά σεμινάρια – εργαστήρια. Πιο συγκεκριμένα τα εν λόγω σεμινάρια – εργαστήρια ασχολήθηκαν με τα ακόλουθα θέματα:

(α) Των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων (short sea shipping).
(β) Των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (reception facilities)
(γ) Των θαλάσσιων αρτηριών (motorways of the seas).
(δ) Των λιμενικών υπηρεσιών στα πλαίσια της πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στα εν λόγω σεμινάρια – εργαστήρια συμμετείχαν λειτουργοί της Αρχής, άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών καθώς επίσης εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα.

Σ’ ότι αφορά την αξιοποίηση χρηματικών πόρων από τα διάφορα ταμεία κλπ της Ε.Ε. αναφέρονται τα ακόλουθα.

(α) Η Αρχή έχει εξασφαλίσει από τα διευρωπαϊκά δίκτυα χρηματοδότηση ύψους 1.8 εκ. Ευρώ αναφορικά με την ανέγερση νέας αίθουσας επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού. Το συνολικό κόστος για το έργο αυτό είναι της τάξης των ΛΚ 10 εκ.

(β) Εχει αποφασιστεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση μελέτης για την εκπόνηση ρυθμιστικού σχεδίου (master plan) για την Ανατολική Μεσόγειο στα πλαίσια της Θαλάσσιας Αρτηρίας της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης που συνδέει την Αδριατική θάλασσα με το Ιόνιο πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο και συμπεριλαμβάνει την Κύπρο. Στη μελέτη η Κύπρος συμμετέχει μαζί με την Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και Μάλτα. Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. για την εν λόγω μελέτη είναι 2 εκ. Ευρώ και η συνεισφορά της Κύπρου ανέρχεται στις 75.000 Ευρώ. Η σημασία της μελέτης αυτής, η οποία αναμένεται να συμπληρωθεί τον Απρίλη του 2008, έγκειται στο γεγονός ότι, αφού μελετηθούν οι διάφορες τάσεις μεταφορών, οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και άλλα συναφή θέματα θα καθορίσει τα αναπτυξιακά και βελτιωτικά έργα που θα πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στην εν λόγω Θαλάσσια Αρτηρία.

(γ) Μέσα στα πλαίσια της Μεταβατικής Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Transition Facility), η οποία προσφέρεται στα νέα κράτη μέλη για να ενδυναμώσουν τις δομές τους και να εφαρμόσουν το κοινοτικό κεκτημένο, έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. το σχέδιο «Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Αρχής» (Strengthening the Administrative Capacity of the Cyprus Ports Authority). Το ύψος της χρηματοδότησης είναι 850.000 Ευρώ. Η ανάληψη του έργου αυτού που έγινε από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας αλλά δικαιούχος είναι η Αρχή, αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι τον Απρίλη του 2008. Το έργο διαλαμβάνει την ετοιμασία μελετών που αφορούν την αναδόμηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του λιμενικού συστήματος καθώς και την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στις λιμενικές υπηρεσίες σε θέματα εφαρμογής ευρωπαϊκού κεκτημένου αλλά και σε θέματα καλύτερων πρακτικών και διοίκησης λιμανιών.

(δ) Στα πλαίσια του προγράμματος της Ε.Ε. ΙNTERREG III A Ελλάδα – Κύπρος, Μέτρο 1.2. «Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων» η Κύπρος (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας) και Αρχή Λιμένων Κύπρου ) θα τύχει σχετικής χρηματοδότησης. Το Μέτρο αυτό αφορά την ανάπτυξη παρεμβάσεων οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση των φαινομένων λαθρομετανάστευσης και λαθρεμπορίου, αλλά και στη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοϊας και της διακίνησης των πολιτών και των προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή. Εξάλλου το Μέτρο αυτό αποσκοπεί στην

- βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας της περιοχής και στη μείωση των θαλάσσιων ατυχημάτων
- στην αντιμετώπιση φαινομένων λαθρομετανάστευσης, του λαθρεμπορίου και συναφών παράνομων δραστηριοτήτων
- στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας προωθεί την εγκατάσταση σταθμών V.T.S. και V.T.M.I.S. To σύστημα προγραμματίζεται να λειτουργήσει τον Ιανουάριο του 2007. Τους σταθμούς V.T.S. θα τους διαχειρίζεται η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενώ το σταθμό V.T.M.I.S. θα τον διαχειρίζεται το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.

(ε) Η Αρχή έχει υποβάλει πρόταση για συγχρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Λιμανιού Λεμεσού» από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αφορά στην Αναβάθμιση του λιμανιού Λεμεσού σε δυο φάσεις:
Η Α΄ ΦΑΣΗ περιλαμβάνει την εκβάθυνση της δυτικής νηοδόχου από τα -14 μέτρα στα -16 μέτρα, εκβάθυνση του κύκλου στροφής και διαύλου εισόδου από τα -15 μέτρα στα -17 μέτρα, διαπλάτυνση του διαύλου εισόδου κατά 40μ., την βελτίωση/σταθεροποίηση υφισταμένων κρηπιδωμάτων και σταθεροποίηση υφισταμένων ακρομολίων κυματοθραυστών.
Η Β΄ ΦΑΣΗ αφορά στην επέκταση του κρηπιδώματος της δυτικής νηοδόχου κατά 500 μ. και περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης και τις κατασκευαστικές εργασίες.
Η Α΄ Φάση της Αναβάθμισης του Λεμεσού έχει ολοκληρωθεί και η Β΄ Φάση που αφορά στις κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση του κρηπιδώματος αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013.
Το έργο εντάχθηκε κάτω από τον άξονα προτεραιότητας «Βασικές Μεταφορικές Υποδομές»  στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αειφόρος ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών είναι της τάξης των €39.000.000 και η επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη της τάξης των €25.000.000.

(στ) Η Αρχή προώθησε και δημιούργησε κέντρο θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων με έδρα το λιμάνι Λεμεσού. Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί το 50% των κόστων για τη δημιουργία και στελέχωση των εν λόγω κέντρων. Στην περίπτωση της Κύπρου η χρηματοδότηση υπολογίζεται στις ΛΚ 15.000 περίπου.

(ζ) H Αρχή υπέβαλε πρόσφατα προτάσεις μέσα στα πλαίσια της Προετοιμασίας του νέου Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – Κύπρος» - Νέα Προγραμματική Περίοδος των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. 2007 –2013.