Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Κενές Θέσεις

Διαδικασία που ακολουθείται για προσλήψεις

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ως ημικρατικός οργανισμός οφείλει σύμφωνα με τη νομοθεσία της να ακολουθεί τις διαδικασίες που επιβάλλονται από το Νόμο και τους Κανονισμούς που σχετίζονται με τις κενές θέσεις εργασίας.

Με βάση τα πιο πάνω, όλες οι κενές θέσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στη συνέχεια οι υποψήφιοι καλούνται σε γραπτές ή / και προφορικές εξετάσεις. Επιπλέον, ανάλογα με την κάθε κενή θέση και τα προσόντα που απαιτούνται σ’ αυτή, ελέγχεται και η συμβατότητα των προσόντων των υποψηφίων.