Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Διαγωνισμοί Προσφορών

Οι προκηρύξεις της Αρχής Λιμένων Κύπρου βρίσκονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων, στη διεύθυνση (ιστοσελίδα) www.eprocurement.gov.cy από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και τα έγγραφα των διαγωνισμών.