Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Ανακοινώσεις της Αρχής Λιμένων Κύπρου
Νέα και Ανακοινώσεις
25/07/2019
Προκήρυξη μίσθωσης νομικών υπηρεσιών δύο (2) φυσικών προσώπων στην Αρχή Λιμένων Κύπρου

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενδιαφέρεται για τη μίσθωση νομικών υπηρεσιών δύο (2) φυσικών προσώπων, τα οποία θα προσφέρουν υπηρεσίες προς την Αρχή στα Κεντρικά Γραφεία της στη Λευκωσία, για περίοδο 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης από μέρους της Αρχής μέχρι και 11 μήνες, όπως αυτό καθορίζεται στη συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Νομικών Υπηρεσιών» και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.
 
 
Α. Αντικείμενο Υπηρεσιών
 
α) Μελέτη και χειρισμό υποθέσεων, κατά κανόνα υποθέσεων που άπτονται της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Δικαστηρίου και Ανωτάτου Δικαστηρίου, εξαιρουμένης της διαδικασίας εκπροσώπησης της Αρχής στα Δικαστήρια, η οποία πραγματοποιείται από τον Νομικό Σύμβουλο της Αρχής.
 
β) Μελέτη και παροχή νομικών συμβουλών επί οποιωνδήποτε θεμάτων ανατεθούν σε αυτόν/αυτήν από την Αρχή και οι οποίες άπτονται της εφαρμογής του Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου του 1973, Ν. 38/1973 ή οποιασδήποτε άλλης Νομοθεσίας εφαρμόζει η Αρχή.
 
 
Β. Απαραίτητα Προσόντα
 
α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at Law). 
 
β) Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το Επάγγελμα, το οποίο τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α, του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2. και κάτοχος της άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ. 
 
γ) Διετής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας, ως καθορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2, περιλαμβανομένης πείρας στον χειρισμό υποθέσεων Διοικητικού Δικαίου. 
 
(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
 
(ε) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αίτηση μπορεί να υποβάλει και πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου.
 
 
Γ. Υποβολή αίτησης και προθεσμίες
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και τις 22 Αυγούστου 2019, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση applicationshr@cpa.gov.cy, αναγράφοντας ευκρινώς ως "Θέμα" στο ηλεκτρονικό μήνυμα «Μίσθωση Νομικών Υπηρεσιών».
 
 
Δ. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 
Η αίτηση πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 
α) Αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στα Νομικά.
 
(β) Αντίγραφο της ετήσιας άδειας δικηγόρου για το έτος 2019.
 
(γ) Πιστοποιητικά εργασιακής εμπειρίας. 
 
(δ) Αποδεικτικό Πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
 
(ε) Βιογραφικό σημείωμα.
 
 
Σημειώσεις: 
 
Στην αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφα όλων των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών. Αν αυτά δεν προσκομισθούν με την αίτηση, τότε ο αιτητής θα τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του θα απορρίπτεται. 
 
Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων να παρουσιαστούν, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
 
 
Ε. Επιτροπή Επιλογής-Διαδικασία 
 
Η επιλογή των δύο Παρόχων Νομικών Υπηρεσιών που θα συμβληθούν, μεταξύ των υποψηφίων, θα γίνει από την Αρχή, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, που θα συστήσει η Αρχή. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, και θα καλέσει όσους πληρούν τα κριτήρια σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην εισήγησή της. Για τη διαμόρφωση της εισήγησής της, η Επιτροπή, θα λάβει υπόψη κατά την ατομική συνέντευξη, την προσωπικότητα, τα προσόντα και την εξειδίκευση του κάθε υποψηφίου. 
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν τη «Συμφωνία Μίσθωσης Νομικών Υπηρεσιών». Με την υποβολή της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, οι υποψήφιοι αποδέχονται τους όρους της εν λόγω Συμφωνίας, σε περίπτωση που επιλεγούν, και αναλαμβάνουν όπως προσέλθουν, εντός προθεσμίας ΕΠΤΑ (7) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν σχετική πρόσκληση, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας. 
 
 
ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
 
Λευκωσία, 25.07.2019