Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Το Έργο

Κάτω από την ομπρέλα του τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) , έχει εγκριθεί η κατά 50% χρηματοδότηση της δράσης που αφορά το <<Ρυθμιστικό Σχέδιο των Κυπριακών Λιμένων>>. Η δράση, αφορά την εκπόνηση τριών μελετών, συνολικής δαπάνης  €936.918,  που θα συνδράμουν γενικά τις λιμενικές αρχές της Κύπρου στην υλοποίηση του οράματός τους για τους κυπριακούς λιμένες, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό θα μετατραπούν σε υψηλής απόδοσης και από τεχνολογική άποψη προηγμένους και ανταγωνιστικούς λιμένες, και θα κατακτήσουν ηγετική θέση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για την εξυπηρέτηση του κυπριακού εμπορίου, του διαμετακομιστικού εμπορίου και των κρουαζιερόπλοιων.  Οι κυπριακές λιμενικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σημαντικών επενδύσεών τους για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των κυπριακών λιμένων.