Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Εναρμονιστικές Νομοθεσίες

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές που τέθηκε σε εφαρμογή στις 18 Δεκεμβρίου 2012.

Regulation (EU) No 1177/2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway that was put in effect on 18 December 2012.