Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Φορτία

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

Επισκευή/ Καθαρισμός/ Συντήρηση εμπ/τίων και εμπ/τίων- ψυγείων
Συνεργεία τα οποία έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από την Αρχή, ασχολούνται στο λιμάνι της Λεμεσού με την επισκευή, τον καθαρισμό και τη συντήρηση εμπορευματοκιβωτίων και εμπορευματοκιβωτίων-ψυγείων.

Χρήση Ιδιωτικών Γερανών
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορτοεκφορτώσεων η Αρχή ακολουθεί μικτό σύστημα χρήσης γερανών ξηράς. Γι αυτό εκτός από τους γερανούς της Αρχής, στα λιμάνια χρησιμοποιούνται και κατάλληλοι αδειούχοι ιδιωτικοί γερανοί, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι κατάλληλοι γερανοί της Αρχής.

Χρήση Ιδιωτικών Μέσων Φορτοεκφόρτωσης Ιδιόκτητων Φορτίων
Για σκοπούς διευκόλυνσης της φορτοεκφόρτωσης φορτίων χύμα, η Αρχή έχει παραχωρήσει άδεια σε ιδιώτες εισαγωγείς/ εξαγωγείς να φορτοεκφορτώνουν τα χύμα φορτία τους με δικό τους κατάλληλο εξοπλισμό. Τέτοια φορτία είναι ζωοτροφές, σιτηρά/δημητριακά /σπόροι, σόγια, παλιοσίδερα και διάφορα ορυκτά όπως πεντονίτης, γύψος κ.α.

Χρήση Ιδιωτικών Μηχανημάτων (περονοφόρων) Φορτοεκφόρτωσης

Χρήση εκτός του πλοίου
Για την διευκόλυνση της φορτοεκφόρτωσης, αδειούχοι, μετά από σχετική άδεια της Αρχής, διαθέτουν κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό (περονοφόρα οχήματα, κλπ.), πάνω στο κρηπίδωμα.

Χρήση εντός του πλοίου
Για την διευκόλυνση της φορτοεκφόρτωσης, αδειούχοι, μετά από σχετική άδεια της Αρχής, διαθέτουν κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό (περονοφόρα οχήματα, κλπ.), μέσα στο πλοίο.