Νομοθεσία

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΕΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΕΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οδηγίες και Πρωτόκολλο για εφαρμογή Περιοριστικών Μέτρων Αντιμετώπισης της Πανδημίας του ιού COVID 19 στα λιμάνια και λιμενικές εγκαταστάσεις της Κύπρου