Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας

Διαχρονικά η Αρχή Λιμένων Κύπρου θέτει ψηλούς στόχους που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού της. Επειδή όμως για τη διεκπεραίωση των λιμενικών εργασιών εμπλέκονται και άλλοι φορείς, με πρωτοβουλία της Αρχής Λιμένων και σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουν συσταθεί σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, Επιτροπές Ασφαλείας, οι οποίες εργάζονται συντονισμένα για την αποφυγή ατυχημάτων / επικίνδυνων καταστάσεων.

Όλα τα πιο πάνω, επιτυγχάνονται μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και της διαρκούς ενημέρωσης. Η γνώση και η κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αποδείχτηκε σωτήρια πολλές φορές, στην πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών, αλλά και στην προστασία της υγείας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Αρχή Λιμένων δίνει σημασία στην επιμόρφωση του προσωπικού της.

Οι εκπαιδεύσεις γίνονται στα παρακάτω θέματα:

  1. Εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέδια δράσης και ετοιμότητας για θέματα σεισμού/πυρκαγιάς/διαρροής χημικών ουσιών.
  2. Στα εργοτάξια της Αρχής βρίσκονται εγκατεστημένα κουτιά πρώτων βοηθειών και απινιδωτών ώστε να είναι επαρκής η κάλυψη όλων των χώρων των τριών εργοταξίων. Για σκοπούς Ασφάλειας και Υγείας η Αρχή κάθε χρόνο μέσω αδειοδοτημένου και εγκεκριμένου εκπαιδευτή, εκπαιδεύει το προσωπικό της σε όλα τα εργοτάξια σε θέματα Πρώτων Βοηθειών και χρήση απιδινωτή.
  3. Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων φορτίων
  4. Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διακίνησης εντός των λιμενικών περιοχών / οδικής ασφάλειας
  5. Προμήθεια προσωπικού με Μέσα Ατομικής Προστασίας
  6. Συγκρότηση επιτροπής Ασφαλείας και Υγείας της Αρχής Λιμένων και στα τρία εργοτάξια που διατηρεί (λιμάνι Λεμεσού, Λάρνακας και κεντρικά γραφεία Λευκωσίας), συνέρχονται όπως προνοεί η Νομοθεσία και σε συνεννόηση με τις Διευθύνσεις των εργοταξίων, προσπαθούν να επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται και αφορούν την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού.

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των εργασιών της Αρχής, ξεκίνησε η δημιουργία εγχειριδίων ασφάλειας για κάθε θέση εργασίας τα οποία είναι εύκολα στη χρήση και κατανοητά, με σκοπό τη διασφάλιση την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων αλλά και τη μείωση των ατυχημάτων. Τέλος χορηγούνται μέσα ατομικής προστασίας σε όσους υπαλλήλους κρίθηκε ότι θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τα καθήκοντα που εκτελούν.

Επιπλέον, σε συνεργασία τόσο με τις εμπλεκόμενες εταιρίες και υπηρεσίες των εργοταξίων, γίνεται μια συνεχής προσπάθεια για βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διεργασιών και εγκατάλειψη όποιων ανασφαλών πρακτικών ακολουθούνταν.

Τέλος, διασφαλίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, ακολουθείται η ορθή διαδικασία διερεύνησης καθώς και ετοιμασία εισηγήσεων προς όλους τους εμπλεκόμενους προς διόρθωση των μη συμμορφώσεων και αποφυγή επανάληψης οποιουδήποτε ατυχήματος.

Ασφαλίσεις Γενικού Κλάδου και Θαλάσσιων Κινδύνων

Κατηγορίες ασφαλίσεων:

Ι – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(1) Ασφάλιση Περιουσίας Κατά Παντός Κινδύνου (All Risks) [εκτός από κίνδυνο Τρομοκρατίας (Terrorism)]
(2) Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΙΙ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(3) Ασφάλιση Σωμάτων και Μηχανημάτων Πλωτών και Σκαφών (Hull and Machinery)
(4) Ασφάλιση Πλωτών και Σκαφών – Κίνδυνος προστασίας και αποζημίωσης (Protection and Indemnity)

ΙΙΙ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(5) Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
(6) Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

ΙV – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
(7) Ασφάλιση Χρημάτων

V – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
8) Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

VΙ – ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τύποι Ασφάλισης:
(1) Ασφάλιση έναντι κινδύνων τρομοκρατικών ενεργειών (Terrorism)
(2) Ασφάλιση Ευθύνης Συμβούλων και Αξιωματούχων (D&O) και ΕργοδοτικώνΠρακτικών (EPLI)
(3) Ασφάλιση έναντι των συνεπειών των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων (Cyber Liability)
(4) Ασφάλιση Εγγύησης Πίστης (Fidelity Guarantee)